Skate-a-Thon 7km (2022)

Dec 7, 2022

Umrigar Students made a way for Skate-a-Thon 2022

     

Bhavya Shah of Std. 6-B                                              Moksh Jariwala and Hetarth Jariwala of Std. 8-A

Tashvi Bavishi (6-A)  ,  Kian Khandwala (3-A)   ,   Nishtha Chapadia (7-B)